De theorie van Freud

De theorie van Freud in vogelvlucht. Bij de NEM Academy in Breda, TOPOPLEIDING tot coach/therapeut, wordt tijdens de module Spirituele Psychologie veel aandacht besteed aan de diverse psychologische stromingen. Freud heeft in de geschiedenis van de psychologie een belangrijke rol gespeeld. Freud wordt wel gezien als de grondlegger van de psychoanalyse.
Kenmerkend voor zijn benadering is de grote rol die toegekend wordt aan het onbewuste. De metafoor van de ijsberg, dat de menselijke geest te vergelijken is met een ijsberg waarbij 1/10 deel boven water ligt (het bewuste) en 9/10 onder water ligt (het onbewuste), sluit goed aan op de visie van de theorie van Freud.

Hoofdlijnen van de theorie van Freud:

  • De manier waarop  een mens zich gedraagt heeft een oorzaak. Die oorzaak is terug te vinden in de psyche van de mens.
  • Geestelijke gestoordheid is een ziekte en niet een vorm van bezetenheid.
  • Dat wat ons mensen beweegt komt voort uit onze aangeboren driften, zoals seksualiteit en agressie. Freud legt het accent vooral op de seksuele driftenergie. De driften in ons mensen zoeken naar lustbevrediging. Enerzijds kunnen we onze driften niet onderdrukken, anderzijds kunnen we deze niet allemaal vrijuit beleven. Hierdoor kanaliseren we onze driften. Freud noemt dit sublimatie.
  • Ons onbewuste komt tot uiting in onze dromen. Volgens de theorie van Freud zijn dromen gericht op wensvervulling.
  • Freud deelt de persoonlijkheid van de mens als volgt in: het id (het es), het ego en superego. Het id zet ons aan tot lustbevrediging en is in essentie onbevredigbaar, het staat voor het onbewuste in ons mensen. Het ego is het deel van ons dat beslissingen neemt en bemiddelt tussen het id en het superego. Het superego is als het ware ons geweten, onze normen en waarden.
  • Freud onderscheidt de volgende fasen in de ontwikkeling van de seksuele driftenergie: orale fase, anale fase, fallische fase, oedipale fase, latentie fase en de genitale fase. Iedere fase kent zijn eigen uitdagingen en het is de bedoeling de problemen die bij een bepaalde fase horen op te lossen. Gebeurt dit niet dan ontstaat fixatie.
  • De theorie van Freud benoemt de volgende afweermechanismen: verdringing, verschuiving, projectie, identificatie, regressie, rationalisatie en sublimatie. Een afweermechanisme is een techniek die het ego gebruikt om zich te beschermen.

 

 shutterstock_43131901

‘Een man als ik kan niet leven zonder verterende hartstocht of… zonder tiran. Ik heb mijn tiran gevonden en mijn dienstbaarheid aan hem kent geen grenzen. Mijn tiran is de psychologie.’

Citaat Freud (1895) uit een brief aan Wilhelm Flies

Bij de NEM Academy in Breda, TOPOPLEIDING tot coach/therapeut, leer je coachen aan de hand van de diverse psychologische stromingen.

Klik hier om je aan te melden voor een Open Dag.